Seminar Chakra Sadhana – Vishuddha, februarie 2012