Seminar Chakra Sadhana – Muladhara, 3-5 decembrie 2010